داروسازی

 

 

 

        * آئین نامه آموزشی                                    * بانک اطلاعات نشریات دانشگاه های علوم پزشکی             * سامانه اطلاعات دارویی کشور

        * آئین نامه آموزشی دکتری عمومی                   * بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی کشور             * سامانه اطلاعات پژوهش های پزشکی(نوپا)

        * آئین نامه استعداد درخشان                          * کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران                                  * سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی  

        * آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی               * فهرست مجلات نامعتبر و جعلی                                   * سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد)

        * شیوه نامه اجرایی ارتقاء اعضای هیات علمی                                                                           * سامانه مشابهت یاب

         * فرم تقاضای حق التشویق- داخلی - خارجی                                                                           * سامانه امور داروخانه ها

         * فلوچارت تحویل و ارسال فرم حق التشویق