فارماسیوتیکس

 

 

 

 

 

 

 

رسالت رسالت برنامه آموزشی گروه فارماسیوتیکس در تربیت نیروی انسانی:

•  ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط داروسازان شاغلی دو بخش صنایع داروسازی در طراحی فرمولاسیون و بخش تحقیق و توسعه داروئی جدید

•  تربیت نیروی انسانی ماهر جهت انجام پژوهشهای مرتبط با رشته فارماسیوتیکس در مراکز تحقیقاتی

•  تربیت نیروی انسانی لازم جهت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشگاه ها

 

مدیرگروه :

دکتر سارا دانشمند                             

دکتر خدیجه حمیدیان       

کارشناسان مسئول آزمایشگاه:

سمیه دهمرده 

دستگاه های موجود در آزمایشگاه:         

*  اسپکتروفتومتر uv-vis

* هیتر استیرر

* ترازوی دیجیتال

* سیلر آمپول

* کرایومیل

* تست فرسایش قرص

* دستگاه تست انحلال

* دستگاه پرس قرص

* اسپری درایر

* دستگاه تست فرسایش

* دستگاه رطوبت سنج

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه:

* تولید گرانول های مختلف توسط دستگاه اسپری درایر

تولید قرص های مختلف توسط دستگاه پرس قرص

هموژن کردن مخلوط ها و محلول ها توسط هموژنایزر

اندازه گیری سختی قرص ها توسط دستگاه سختی سنج

اندازه گیری میزان فرسایش قرص ها توسط دستگاه فرسایش

استفاده ازامواج اولتراسونیک توسط دستگاه بن سونیکاتور و سونیکاتور پروب دار

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومترuv-vis

استفاده از دستگاه زمان باز شدن قرص برای معرفی کردن زمان باز شدن قرصهای مختلف

استفاده از دستگاه انحلال قرص برای تست حلالیت قرصهای مختلف در محیطهای متفاوت

استفاده از دستگاه رطوبت سنج برای اندازه گیری میزان رطوبت نمونه ها

استفاده از دستگاه الک طبقاتی برای تعیین سایز نمونه ها

                                                     

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۷۸۹