موریس

مدیرگروه :

دکتر کاوه تبریزیان

دکتر جعفر شهرکی

دکتر محمود هاشمزهی

 کارشناس :

خدیجه ابراهیمی   

خدمات قابل اراِئه در ازمایشگاه موریس:

 * تست های مربوط به ماز آبی موریس

* تست های مربوط به  Open field

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۳۵۶