تخصصی سم شناسی

 

 

مدیرگروه :

دکتر جعفر شهرکی 

اعضای گروه :

 دکتر کاوه تبریزیان

 دکتر محمود هاشمزهی

دکتر سمیه حیدری

کارشناس:

صفیه یوسفی 

خدیجه ابراهیمی

خدمات قابل اراِئه در آزمایشگاه سم شناسی تخصصی:

 *تست های مربوط به وسترن بلات

 *تست های مربوط به اندازه گیری فشار خون در موش صحرایی

* بررسی مسمومیت گازها

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۲۸۵