بیوتکنولوژی

 

             

  کارشناس مسئول آزمایشگاه :

                لاله رفیقدوست  کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی - تکوینی

فعالیتهای تحقیقاتی آزمایشگاه

* انجام تست های مربوط به دستگاه PCR ، الکتروفورز و ژل داکت

* بررسی بیان یا عدم بیان ژن ها

* انجام تست های مربوط به دستگاه  Real Time PCR : بررسی کمی و آنالیز بیان ژن ها قبل و بعد از Treatment

* استخراج DNA ، استخراج RNA

* تعیین گونه و تعیین ژنوتیپ باکتریها توسط دستگاه PCR

دستگاهای موجود در آزمایشگاه

 thermal cycler (PCR)*

gel documentation*

Laminar hood*

Electrophoresis - Power supply*

Nano Spectrophotometer*

Incubator and Avon*

Real Time PCR*

stirrer & heater*

Microcentrifugation*

Balance Lab*

 

 

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۹۸۵