معرفی واحد

نام و نام خانوادگی : دکتر جعفر شهرکی

Ph.Dفارماکولوژی و سم شناسی

سمت : استادیار

jafar.shahraki@gmail.com

شرح وظایف :

دفتر توسعه آموزش EDOدانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل در راستای سیاست های وزارت متبوع و با هدف ارتقای کمیت وکیفیت سطح آموزش تشکیل گردید.این دفتر بر اساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDC دانشگاه ، در محورهای برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، آموزش اساتید وآموزش مداوم و با استفاده از مشارکت گروهی اعضای هیئت علمی فعالیت می نماید .

اهداف :

* بهبود نظام آموزش پزشکی و نهادینه کردن امر توسعه کیفی از طریق ارتقاء سطح آموزش و یادگیری درجهت تربیت فارغ التحصیلان توانمند پزشکی.

* تدوین و توسعه برنامه ریزی درسی و آموزشی (curriculum development) 

* اجرای ارزشیابی (ارزشیابی اساتید، ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی، ارزیابی آزمون ها و ارزیابی درونی گروه آموزشی (evaluation)

* آموزش اساتید و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان

* انجام نیازسنجی آموزشی اساتید و برگزاری کارگاه یا کنفرانس آموزشی

کارشناس :

فرزاد افشاری

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۵۶۳