اعضاء گروه

دکتر سارا دانشمند 

Ph.D فارماسیوتیکس

s.daneshmand@zbmu.ac.ir

اعضاء گروه : خانم دکتر خدیجه حمیدیان

کارشناسان : خانم سمیه دهمرده و خانم مهدیه عارفی

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۱۰