رسالت و اهداف

اهداف کلی

      از دانش آموختگان این رشته انتظار میرود اطلاعات عمومی و کافی در جنبه های مختلف علوم دارویی داشته و نیازهای جامعه را در این ارتباط بر طرف نمایند. اهداف کلی این رشته عبارتند از:

الف- برآوردن نیازهای عمومی آموزشی و پژوهشی برای فهم بهتر علم داروسازی و عوامل مرتبط با آن

ب- آشنایی با پژوهشهای علمی و عملی در حیطه علوم دارویی

ج- افزایش آگاهیها و مهارتها در خصوص:

1. شناخت کامل خصوصیات داروهای موجود در فارماکوپه دارویی کشور

2. توانایی اداره داروخانه های عمومی و تخصصی، راهنمایی بیماران و مشاوره پزشکان در تجویز و مصرف منطقی داروها در سطح اجتماع و بخشهای بالینی بیمارستانی

3. ساخت داروها و مواد آرایشی- بهداشتی در حد داروخانه

4. ساخت داروها و مواد آرایشی- بهداشتی در صنعت

5. کنترل کمی و کیفی داروها و مواد غذایی و آرایشی- بهداشتی

6. پیشگیری از سمیت و عوارض جانبی داروها و اطلاع رسانی دارویی

7. آشنایی با مراجع و رفرانسهای داروسازی و علوم دارویی

8. توان شناخت و برنامه ریزی برای حل مسایل مرتبط با دارو و سلامت در سطح ملی

9. آشنایی با فرهنگها و باورهای جوامع گوناگون

10. تعامل مناسب با امور پژوهشی و آموزشی محیط پیرامون خویش

11. تحکیم اخلاق حرفه ای

اهداف کوتاه مدت

-  تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پژوهشی دانشکده

- راه اندازی و تکمیل فضاهای کارآموزی و کارورزی داروخانه

- برنامه های مدون برای افزایش توان علمی داروسازان

- جذب اعضاء هیات علمی توانمند در حیطه های مختلف تخصصی داروسازی و علوم مربوطه

- جذب و تربیت کارشناسان زبده آزمایشگاهی

- احداث باغ گیاهان داروئی

اهداف بلند مدت

- توسعه تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی داروسازی

- توسعه کارآفرینی و نیل به سمت دانشگاه نسل سوم

-ارتباط با سازمانها و مراکز دانش بنیان داخل و خارج دانشگاه جهت بستر سازی همکاریهای علمی دو جانبه و چند جانبه

 - توسعه آموزشهای مجازی

-جذب دانشجویان خارجی

- ارتباط فراگیر با مجامع علمی داخلی و خارجی

- افزایش رتبه علمی دانشکده

- احداث و راه اندازی آزمایشگاه تخصصی مرجع تشخیص و آنالیز در حوزه داروئی

  نقش دانش آموختگان در جامعه

نقش خدماتی- اجرایی

1. در داروخانه شهری به عنوان مسئول فنی، که بر حسن اجرای امور نسخه پیچی و راهنمایی متقاضیان خدمات دارویی نظارت دارد، خدمات ارائه نماید.

2. در داروخانه بیمارستانی به عنوان مسئول فنی، که بر حسن اجرای امور نسخه پیچی و تامین داروهای بخشهای مختلف بیمارستان و راهنمایی متقاضیان خدمات دارویی نظارت دارد، خدمات ارائه نمایند.

نقش خدماتی- مشاوره ای

1. در داروخانه شهری و بخشهای بیمارستانی، به عنوان مشاوران دارویی پزشکان، پرستاران و بیماران در انتخاب و مصرف صحیح داروها کمک نمایند.

2. با ارائه اطلاعات صحیح به پزشک و بیمار، موجب کاهش عوارض سمی و جانبی داروها گردد.

3. در ارائه مقرون به صرفه خدمات دارویی به بیماران کمک نماید.

نقش مدیریتی

1. در سازمانها و موسسات مرتبط با توزیع دارو به عنوان مدیر فعالیت نماید.

2. در کلیه امور مربوط به دارو، اعم از ارتباط با کارخانه های داروسازی یا دیگر مراکز تولید دارو، و شبکه های بهداشتی در سطح اجرایی و نظارتی ارائه خدمات نمایند.

3. در کارخانه های داروسازی بر ساخت و کنترل داروها به عنوان مسئول فنی نظارت نمایند.

نقش پژوهشی-آموزشی

1. با توجه به اهداف رشته، با مطالعه پیرامونی در خصوص الگوی مصرف داروها و نوع بیماریهای منطقه، به افزایش سطح آگاهی عمومی و بهینه سازی مصارف دارویی در آن منطقه مشخص، کمک نماید.

2. در بخشهای پژوهشی شامل مراکز تحقیقاتی و همچنین آزمایشگاههای تحقیق و توسعه کارخانه های داروسازی در راستای رفع نیازهای ملی- جهانی ارائه خدمات نماید.

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۱