معاون پژوهشی

دکتر مصطفی حیدری مجد
معاون پژوهشی دانشکده داروسازی
دانشیار، دکترای تخصصی شیمی دارویی

mostafamajd@live.com

اختیارات و مسئولیت ها :

 

* تهیه و تنظیم صورتجلسه کمیته اخلاق- مصوبات مربوط به صورتجلسه و پیگیری آنها

* انجام مکاتبات و امور پیگیری مربوط به بندهای صورتجلسه کمیته اخلاق

* بایگانی نامه های اداری

* تهیه قرارداد طرح های تحقیقاتی

* تهیه و گزارش صورت اجناس اموالی طرح ها

* مطابقت فاکتورهای طرح های تحقیقاتی با پروپوزال

*  اعلام گزارش طرح های پایان یافته به بانک اطلاعاتی

* اعلام گزارش ساعات فعالیت اعضای هیئت علمی در جلسات

* ورود اطلاعات پروپوزال های جدید در سامانه پژوهش

* پیگیری فایل های الکترونیکی طرح های قبلی و ورود به سامانه

* به روز رسانی اطلاعات طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهش

* ارائه گزارش از وضعیت طرح های تحقیقاتی و پرداخت های قبلی بطور ماهانه

* تهیه گزارش عملکرد دفتر نظارت و ارزشیابی هر 3 ماه یکبار جهت درج در وب سایت و مجله پژوهش

* تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی

* ورود اطلاعات مصوبات صورتجلسات شورای پژوهشی و کمیته اخلاق درزمینه طرح ها   به سامانه پژوهش

* مکاتبات و امور مربوط به بندهای صورتجلسه شورای پژوهشی 

* تحویل گرفتن، دسته بندی و بایگانی نامه های اداری

* تنظیم و تدوین فصلنامه پژوهش

* ارسال نامه به سایر مجریان و همکاران طرح ها

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۰۷۸