سیلابس دروس داروسازی

  ترم اول

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نمره

نظری

عملی

 

ریاضیات

2

 

----

 

 

تشریح

1

5/0

----

 

 

بافت شناسی

1

5/0

---

 

 

شیمی عمومی

3

-

---

 

 

شیمی عمومی

-

1

همزمان با شیمی عمومی نظری

 

 

بیولوژی ملکولی

2

-

--------

 
 

انسان در اسلام

2

-

----

 

 

فارماسیوتیکس 1

2

-

-------------

 
 

کمکهای اولیه

5/0

5/0

------------

 
 

زبان عمومی

3

-

   
 

تربیت بدنی 1

-

1

   

جمع واحد

5/16

5/3

19

ترم دوم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نمره

نظری

عملی

 

فارسی

3

-

------------

 

 

ویروس شناسی

1

-

همزمان با میکروب شناسی

 

 

میکروب شناسی

3

-

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

 

 

میکروب شناسی

-

1

بیولوژی مولکولی - همزمان با میکروبشناسی نظری

 

 

فیزیولوژی 1

4

-

بیولوژی ملکولی - تشریح

 

 

شیمی آلی 1

3

-

شیمی عمومی

 

 

شیمی آلی 1

-

1

شیمی عمومی نظری و عملی همزمان با شیمی آلی 1نظری

 

 

فیزیک در داروسازی

2

-

--------------

 

 

اخلاق در داروسازی

2

-

----------------

 

جمع واحد

18

2

20

 

 

ترم سوم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نمره

نظری

عملی

 

شیمی آلی 2

3

-

شیمی آلی 1

 

 

شیمی آلی 2

-

1

شیمی آلی 1 نظری و عملی همزمان با    شیمی آلی 2

 

 

فیزیولوژی 2

4

-

فیزیولوژی 1

 

 

فیزیولوژی 2

-

1

فیزیولوژی 1- همزمان با  فیزیولوژی 2

 

 

کشت سلولی

1

-

بیولوژی ملکولی

 

 

فارماسیوتیکس 2

3

-

فارماسیوتیکس 1

 

 

فارماسیوتیکس 2

-

1

فارماسیوتیکس 1- فارماسیوتیکس 2 یا همزمان با آن

 

 

بیوشیمی پایه

3

-

شیمی آلی 1 -  بیولوژی مولکولی

 

 

بیوشیمی پایه

-

1

شیمی آلی 1 نظری و عملی -  بیولوژی مولکولی همزمان با بیوشیمی پایه نظری

 

 

آشنایی با قانون اساسی

2

-

   
           
           

جمع واحد

15

5

20

ترم چهارم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نمره

نظری

عملی

 

انگل شناسی و قارچ شناسی

3

-

بیولوژی مولکولی

 

 

انگل شناسی و قارچ شناسی

-

1

بیولوژی مولکولی همزمان با انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

 

 

شیمی تجزیه

2

-

شیمی عمومی نظری

 

 

شیمی تجزیه

-

1

شیمی عمومی نظری وعملی همزمان باشیمی تجزیه

 

 

داروشناسی 1

3

-

بیوشیمی پایه فیزیولوژی 2 یا همزمان با آن

 

 

فارماسیوتیکس 3

3

-

فارماسیوتیکس 1

 

 

فارماسیوتیکس 3

-

1

فارماسیوتیکس 1 فارماسیوتیکس3 یا همزمان با آن

 

 

عرفان عملی در اسلام

2

-

-----------

 

 

تاریخ تحلیلی

2

-

 

 

 

اصول خدمات بهداشتی

1

 

 

 

 

تربیت بدنی 2

-

1

 

 

 

16

4

20

 

 

ترم پنجم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نمره

نظری

عملی

 

فارماسیوتیکس 4

2

-

فارماسیوتیکس1

 

 

فارماسیوتیکس 4

-

1

فارماسیوتیکس1 نظری، فارماسیوتیکس 4 نظری یا همزمان با آن

 

 

ایمنی شناسی

3

-

میکروب شناسی نظری همزمان با انگل شناسی وقارچ شناسی نظری

 

 

ایمنی شناسی

-

1

میکروب شناسی نظری ، همزمان با ایمنی شناسی نظری

 

 

روشهای آنالیزدستگاهی  1

3

-

شیمی تجزیه نظری ، شیمی آلی 2 نظری

 

 

بیوتکنولوژی دارویی

3

-

بیولوژی مولوکولی و ژنتیک، میکروب شناسی نظری

 

 

داروشناسی 2

3

-

داروشناسی1 نظری

 

 

فیزیکال فارماسی 1

2

-

ریاضیات و محاسبات در داروسازی فارماسیوتیکس 1 نظری

 

 

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

-

 

 

           
 

ویروس شناسی

1

-

همزمان با میکروب شناسی نظری

 

جمع واحد

18

2

20

ترم ششم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نمره

نظری

عملی

 

فارماسیوتیکس 5

2

-

فارماسیوتیکس 1 تا 4 نظری

 

 

فارماسیوتیکس 5

-

1

فارماسیوتیکس 1 تا 4 نظری ، فارماسیوتیکس 2 و3 عملی ، فارماسیوتیکس 5 نظری یا همزمان با آن

 

 

گیاهان دارویی

2

-

 

 

 

گیاهان دارویی

-

1

گیاهان دارویی نظری یا همزمان با آن

 

 

داروشناسی 3

2

-

داروشناسی2 نظری یا همزمان با آن

 

 

داروشناسی 3

-

1

داروشناسی3 نظری یا همزمان با آن

 

 

شیمی دارویی 1

3

-

شیمی آلی 1و2 نظری ،داروشناسی 1 نظری

 

 

زبان تخصصی

3

-

زبان عمومی

 

 

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

-

 

 

 

دارو درمان 1

3

-

داروشناسی 3 نظری یا همزمان با آن

 

 

17

3

20

 

 

 

ترم هفتم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نمره

نظری

عملی

 

فیزیکال فارماسی 2

2

-

فیزیکال فارماسی1

 

 

کنترل میکروبی داروها

2

-

میکروب شناسی نظری ،فارماسیوتیکس 1تا4 نظری

 

 

کنترل میکروبی داروها

-

1

میکروب شناسی نظری وعملی  ،فارماسیوتیکس 1تا4 نظری وعملی ،کنترل میکروبی داروها نظری یا همزمان با آن

 

 

کارآموزی داروخانه شهری

-

2

دارو درمان بیماریها 1

 

 

دارو درمان بیماریهای 2

3

-

دارو درمان بیماریهای 1 یا همزمان با آن

 

 

فارماکو گنوزی 1

2

-

گیاهان دارویی نظری

 

 

فارماکو گنوزی 1

-

1

فارماکو گنوزی 1 نظری یا همزمان با آن

 

 

شیمی دارویی 2

3

-

شیمی دارویی 1

 

 

روشهای آنالیزدستگاهی  2

2

-

روشهای آنالیزدستگاهی  1 نظری

 

 

سم شناسی

2

-

داروشناسی 3 نظری

 

جمع واحد

16

4

20

ترم هشتم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نمره

نظری

عملی

 

دارو درمان بیماریهای 3

3

-

دارو درمان بیماریها 1

 

 

بیوفارماسی وفارماکوکینتیک

3

-

ریاضیات ومحاسبات در داروسازی ،فارماتیوتیکس1 نظری ،داروشناسی 1 نظری

 

 

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 1

-

3

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری  ،دارو درمان بیماری ها 3 یا همزمان با آن

 

 

شیمی دارویی 3

3

-

شیمی دارویی1

 

 

فارماکو گنوزی 2

3

 

فارماکو گنوزی 1 نظری

 

 

فارماکو گنوزی 2

-

1

فارماکو گنوزی 2 نظری یا همزمان با آن

 

 

روشهای آنالیز دستگاهی2

-

1

شیمی تجزیه نظری وعملی شیمی آلی2 نظری و عملی ،آنالیز دستگاهی2 نظری یا همزمان با آن

 

 

رژیمهای درمانی

1

 

فیزولوژی 2 نظری ،داروشناسی 3 نظری ،دارو درمان بیماریها 1

 

 

پایان نامه 1

-

2

شرایط اخذ پایان نامه 1 گذراندن حداقل 140 واحد درسی و ارائه گواهی .شرکت در کارگاه آموزشی ذیل می باشد.

 

 

13

7

20

ترم نهم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نمره

نظری

عملی

 

کنترل فیزیکو شیمیایی

2

-

شیمی تجزیه نظری، روشهای آنالیزدستگاهی 1و2 نظری، فارماسیوتیکس 1 تا4 نظری

 

 

کنترل فیزیکو شیمیایی

-

1

شیمی تجزیه نظری و عملی ،روشهای آنالیزدستگاهی 1و2 نظری، روشهای آنالیزدستگاهی2 عملی ،فارماسیوتیکس 1 تا4 نظری و عملی ، کنترل فیزیکو شیمیایی داروها نظری یا همزمان با آن

 

 

ملزومات و تجهیزات پزشکی

2

-

فیزولوژی 1و2 نظری ، کمک های اولیه

 

 

دارو درمان بیماریهای 4

2

-

دارو درمان بیماریهای1

 

 

بیوشیمی بالینی

2

-

بیوشیمی پایه نظری

 

 

کنترل مسمومیت

2

-

سم شناسی نظری ،داروشناسی 3 نظری ،کمک های اولیه

 

 

فرآورده های بیولوژیک

2

-

فارماسیوتیکس 1 نظری ، ایمنی شناسی نظری

 

 

سم شناسی

-

2

داروشناسی 3 عملی ،سم شناسی نظری یا همزمان با آن

 

 

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 2

-

3

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 1 یا همزمان با آن

 

 

داروسازی بیمارستانی

1

-

دارو درمان و بیماریها 4 یا همزمان با آن

 

 

کارآموزی داروسازی بیمارستانی

-

1

داروسازی بیمارستانی نظری یا همزمان با آن

 

 

 

 

 

 

 

 

13

7

20

 

 

       (فهرست دروس داروسازی بعد از آزمون جامع )

 

ترم دهم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نمره

نظری

عملی

 

آمار حیاتی و کار با بسته های آماری

5/1

5/0

ریاضیات ومحاسبات در داروسازی

 

 

مواد خوراکی و مکمل های تغذیه ای و دارویی

2

-

بیوشیمی پایه شیمی تجزیه

 

 

اقتصاد در داروسازی

2

-

ریاضیات ومحاسبات در داروسازی

 

 

مبانی روانشناسی (اختیاری)

2

-

 

 

 

داروشناسی و طب سنتی

2

-

فارماکوگنوزی 1 و 2 فارماسیوتیکس 1 تا 4 –        سم شناسی نظری داروشناسی 1 نظری کنترل مسمومیت

 

 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی

2

-

فارماسیوتیکس 3 و 4 نظری

 

 

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

-

 

 

 

دانش خانواده و جمعیت

2

-

 

 

 

داروشناسی بالینی (اختیاری)

2

-

داروشناسی 3

 

 

پایان نامه 2

-

2

پایان نامه 1

 

 

5/17

5/2

20

 

 

 

 

ترم یازدهم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نمره

نظری

عملی

 

کارآموزی در عرصه بالینی یا کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 3 یا کارآموزی در عرصه صنایع دارویی

-

2

کارآموزی داروسازی بیمارستانی -  کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 2 -  کارآموزی مقدماتی صنعت یا همزمان با آن

 

 

مبانی کنترل و تضمین کیفیت در داروسازی

2

-

فارماسیوتیکس 1 تا 5 نظری کنترل فیزیکو شیمیایی داروها نظری

 

 

مدیریت در داروسازی

2

-

اقتصاد در داروسازی یا همزمان با آن

 

 

کارآموزی مقدماتی صنعت

-

2

فارماسیوتیکس 1 تا 5 نظری و عملی کنترل فیزیکو شیمیایی داروها نظری وعملی

کنترل میکروبی داروهانظری و عملی

 

 

پایان نامه 3

-

4

پایان نامه 1

 

 

4

8

12

                                     

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۶۸۷