گروه شیمی دارویی

شیمی دارویی

شیمی دارویی رشته ای است که در آن دانش آلی و بیولوژی با هم آمیخته گردیده و یک متخصص شیمی دارویی موفق باید در محدوده شیمی آلی ، بیولوژی ،

فاماکولوژی و فارماکوکینتیلک از دانش کافی برخوردار باشد از آنجا که هدف این رشته تخصصی طراحی و ساخت ترکیبات جدید دارویی بعنوان


new pharmaceutical ingredients بهینه کردن اثرات ترکیبات دارویی موجود (Drug-development) از طریق بهبود ساختار شیمیایی آنها و یا مواد همراه و

همچنین تعیین مقدار مواد شیمیایی و دارویی در ماتریکسهای مختلف شیمیایی و بیولوژیک با استفاده از روش های آنالیز کمی می باشد، لذا تسلط به علومی مانند شیمی آلی ،

آنالیز دستگاهی (کروماتوگرافی ، پلاروگرافی ، جذب اتمی ، IR، NMR، Mass) ، فارماکولوژی، بیوشیمی و بیوفارماسی ضروری می باشد.

 بر اساس مطالب ارائه شده فوق یک متخصص شیمی دارویی می تواند  درحوزه های تحقیقاتی ذیل به تحقیق بپردازد.

 -  طراحی مواد اولیه بالقوه موثر با استفاده از نرم افزارهای موجود که این قسمت در زیر شاخه  computational chemistry  قرار می گیرد.

 -  سنتز مواد اولیه طراحی شده جهت بررسی اثر بر روی یک اورگانیسم و یا بیماری خاص و در کنار آن بررسی صحت ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از روش های دستگاهی نظیر  NMR و Mass ، IR

 -  آنالیز مواد دارویی و یا شیمیایی در ماتریکس های مختلف شیمیایی و یا بیولوژیک با استفاده از  روش های دستگاهی مانند Lc-MS و Gc-Ms ، پلاروگراف، جذب اتمی و ...

-  یافتن اهداف مناسب برای غلبه بر بیماری های خاص با استفاده از دانش بیوشیمی جهت طراحی مولکولهایی که قادر باشند هدف مذکور را مهار و یا تحریک نمایند.

 هیئت علمی :

آقای دکتر مصطفی حیدری مجد

کارشناسان : 

سمیه دهمرده  

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۱۵۵