شیمی

 

مدیر گروه 

دکتر مصطفی حیدری مجد                                                                

 

کارشناس آزمایشگاه:

زهرا بامری        

 

خدمات قابل اراِئه در آزمایشگاه شیمی:

* در این آزمایشگاه عمدتا" آموزش دوره عملی دروس شیمی عمومی - الی و تجزیه انجام می شود.

 

دستگاه های موجود در آزمایشگاه شیمی :

هیتر استیرر

ترازو دیجیتالی

آب مقطر گیری

                                                               

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۲۵۴