مــعــرفی واحــد

تعداد بازدید:۱۱۵۳

مدیر دفتر توسعه آموزش : دکتر جعفر شهرکی

کارشناس : فرزاد افشاری

 شرح وظایف :

دفتر توسعه آموزش EDOدانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل در راستای سیاست های وزارت متبوع و با هدف ارتقای کمیت وکیفیت سطح آموزش تشکیل گردید.این دفتر بر اساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDC دانشگاه ، در محورهای برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، آموزش اساتید وآموزش مداوم و با استفاده از مشارکت گروهی اعضای هیئت علمی فعالیت می نماید .

 اهداف :

 بهبود نظام آموزش پزشکی و نهادینه کردن امر توسعه کیفی از طریق ارتقاء سطح آموزش و یادگیری درجهت تربیت فارغ التحصیلان توانمند پزشکی.

  تدوین و توسعه برنامه ریزی درسی و آموزشی (curriculum development) 

 اجرای ارزشیابی (ارزشیابی اساتید، ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی، ارزیابی آزمون ها و ارزیابی درونی گروه آموزشی (evaluation)

 آموزش اساتید و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان

 انجام نیازسنجی آموزشی اساتید و برگزاری کارگاه یا کنفرانس آموزشی

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۰