گروه فارماکوگنوزی

 فارماکوگنوزی

فارماکوگنوزی علم مطالعه مواد دارویی از منابع طبیعی است و به طور کلی به بررسی و مطالعه منابع دارویی طبیعی می پردازد. این منابع طبیعی ممکن است گیاهی، حیوانی، میکروبی و یا هر منبع دیگر با منشأ طبیعی باشند.

این گروه دارای دو گرایش اصلی است:
* فارماکوگنوزی: منابع مورد مطالعه این بخش عمدتاً منابع طبیعی گیاهی است.
* بیوتکنولوژی: منابع مورد بررسی این بخش عموماً میکروارگانیسمها هستند.

      ***دپارتمان فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی داروئی دو وظیفه اصلی بر عهده دارد:
* آموزش: آموزش دانشجویان در دوره دکترای عمومی داروسازی و دوره های دکترای تخصصی (Ph.D) فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی داروئی.
* پژوهش: به طور کلی فعالیتهای پژوهشی این گروه در قالب ارائه مقالات در سمینارها و مجلات تخصصی، کارهای پژوهشی دانشجویی، طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها صورت میپذیرد.

از جمله مهمترین فعالیتهای پژوهشی دپارتمان فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی داروئی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- ارزیابی اثرات بیولوژیک و فارماکولوژیک گیاهان و میکروارگانیسمها
- جداسازی و تعیین ساختمان ترکیبات فعال بیولوژیک و فارماکولوژیک از منابع طبیعی گیاهی و میکروبی
- آنالیز کمی و کیفی گیاهان داروئی و محصولات مرتبط با آنها
- شناسایی گیاهان داروئی ایران
- فرمولاسیون فرآورده های داروئی گیاهی
- تولید فرآوردههای فعال بیولوژیک از منابع میکروبی
- تغییر و تبدیلات ترکیبات داروئی توسط میکروارگانیسمها
- کشت سلول و بافت گیاهی.

از لحاظ وضعیت اشتغال، برخی از فارغ التحصیلان این گروه وارد سیستمهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاههای مختلف و برخی دیگر وارد بخشهای تولیدی در کارخانجات داروئی میگردند. همچنین گروهی نیز به عنوان پژوهشگر در مراکز پژوهشی گوناگون به فعالیت میپردازند.

 هیئت علمی

دکتر عبدالحسین میری (phd فارماکوگنوزی تهران)

کارشناس:

خانم شهرکی

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۹۸۱