گروه شیمی دارویی

تعداد بازدید:۲۸۷۲

مدیر گروه : دکتر مصطفی حیدری مجد

کارشناس: خانم سمیه دهمرده

 تعریف رشته :

شیمی دارویی رشته ای است که در آن دانش آلی و بیولوژی با هم آمیخته گردیده و یک متخصص شیمی دارویی موفق باید در محدوده شیمی آلی ، بیولوژی ،

فاماکولوژی و فارماکوکینتیلک از دانش کافی برخوردار باشد از آنجا که هدف این رشته تخصصی طراحی و ساخت ترکیبات جدید دارویی بعنوان

new pharmaceutical ingredients بهینه کردن اثرات ترکیبات دارویی موجود (Drug-development) از طریق بهبود ساختار شیمیایی آنها و یا مواد همراه و

همچنین تعیین مقدار مواد شیمیایی و دارویی در ماتریکسهای مختلف شیمیایی و بیولوژیک با استفاده از روش های آنالیز کمی می باشد، لذا تسلط به علومی مانند شیمی آلی ،

آنالیز دستگاهی (کروماتوگرافی ، پلاروگرافی ، جذب اتمی ، IR، NMR، Mass) ، فارماکولوژی، بیوشیمی و بیوفارماسی ضروری می باشد.

  بر اساس مطالب ارائه شده فوق یک متخصص شیمی دارویی می تواند  درحوزه های تحقیقاتی ذیل به تحقیق بپردازد:

 طراحی مواد اولیه بالقوه موثر با استفاده از نرم افزارهای موجود که این قسمت در زیر شاخه  computational chemistry  قرار می گیرد.

 سنتز مواد اولیه طراحی شده جهت بررسی اثر بر روی یک اورگانیسم و یا بیماری خاص و در کنار آن بررسی صحت ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از روش های دستگاهی نظیر  NMR و Mass ، IR

 آنالیز مواد دارویی و یا شیمیایی در ماتریکس های مختلف شیمیایی و یا بیولوژیک با استفاده از  روش های دستگاهی مانند Lc-MS و Gc-Ms ، پلاروگراف، جذب اتمی و ...

 یافتن اهداف مناسب برای غلبه بر بیماری های خاص با استفاده از دانش بیوشیمی جهت طراحی مولکولهایی که قادر باشند هدف مذکور را مهار و یا تحریک نمایند.

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹