اعضاء هیات علمی

تعداد بازدید:۱۰۷۵

دکتر عبدالحسین میری

رشته تخصصی : فارماکوگنوزی

رتبه : استاد

سمت : ریاست دانشکده

 پست الکترونیکی :  Ah .miri@yahoo.com      A.miri@zbmu.ac.ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    رزومه (pdf )                                                                                         
شماره تماس :  2161   3223   054   داخلی 102 

فکس :  2162   3223  054 

*****

 دکتر محمود هاشمزایی

رشته تخصصی : فارماکولوژی و سم شناسی

رتبه : دانشیار

سمت : معاون آموزشی دانشکده

 پست الکترونیکی :mahmoodnima2000@yahoo.com ، hashemzaeim@zbmu.ac.ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               رزومه  (pdf )          
                                                                                                                                   
                   

 شماره تماس :  2161   3223   054   داخلی 103 

فکس :  2162   3223  054

 *****

دکتر مصطفی حیدری مجد

رشته تخصصی :  شیمی دارویی

رتبه : دانشیار

سمت : معاون پژوهشی دانشکده

 پست الکترونیکی :  mostafamajd@live.com      mostafamajd@zbmu.ac.ir       
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                      رزومه  (pdf )

  شماره تماس :  2161   3223   054   داخلی 105 

فکس :  2162   3223  054 

*****


دکتر کاوه تبریزیان

رشته تخصصی : فارماکولوژی و سم شناسی

رتبه : دانشیار

سمت : معاون آموزشی دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده

 پست الکترونیکی :  k_tabrizian2005@yahoo.com             
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                          رزومه  (pdf )

  شماره تماس :  5322   3223   054

فکس :    5322   3223   054

 *****

دکتر ماندانا مرادی دیرین

رشته تخصصی : داروسازی بالینی

رتبه : دانشیار

سمت : مدیر گروه داروسازی بالینی

 پست الکترونیکی :  moradimandana1@gmail.com      m.moradi@zbmu.ac.ir                                                                                                                    رزومه  (pdf )
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  شماره تماس :  2161   3223   054   داخلی 109 

فکس :  2162   3223  054 

 *****

دکتر جعفر شهرکی

رشته تخصصی : فارماکولوژی و سم شناسی

رتبه : استادیار

سمت : مدیر گروه فارماکولوژی و سم شناسی ، مدیر واحد EDO  

 پست الکترونیکی :  jafar.shahraki@gmail.com        Dr.shahraki@zbmu.ac.ir                                                                                                                             رزومه  (pdf )

  شماره تماس :  2161   3223   054   داخلی 107 

فکس :  2162   3223  054

 *****

دکتر سارا دانشمند

رشته تخصصی :  فارماسیوتیکس

رتبه : استادیار

سمت : مدیر گروه فارماسیوتیکس

 پست الکترونیکی :        s.daneshmand@zbmu.ac.ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      رزومه  (pdf )
                                                                                                                                     
                                                                                                             

  شماره تماس :  2161   3223   054   داخلی 106 

فکس :  2162   3223  054 

*****

دکتر خدیجه حمیدیان

رشته تخصصی : کنترل دارو وفرآورده های آرایشی و بهداشتی

رتبه : استادیار

سمت : معاون غذا و دارو دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده

 پست الکترونیکی :  kh_hamidian@zamu.ac.ir             
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         رزومه  (pdf )

  شماره تماس : 5275   3222   054   

فکس :  2162   3223  054 

*****
دکتر سمیه حیدری

رشته تخصصی :  سم شناسی بالینی

رتبه : استادیار

سمت : عضو هیات علمی دانشکده

 پست الکترونیکی :  s.heydari@zbmu.ac.ir                                                                                                                                                                                                                        رزومه  (pdf )
                                                                                                                                    
                                                                                                                           

  شماره تماس :  2161   3223   054   داخلی 112 

فکس :  2162   3223  054

 *****

دکتر فریده شیعه زاده

رشته تخصصی :  نانو فناوری دارویی

رتبه : استادیار

سمت : مدیر داخلی داروخانه آموزشی و عضو هیات علمی

 پست الکترونیکی :        F.Shiehzadeh@zbmu.ac.ir                                                                                                                                                                                                       رزومه  (pdf )
                                                                                                                                  
                                                                                                            

  شماره تماس :  2161   3223   054   داخلی 106 

فکس :  2162   3223  054 

*****
دکتر عالیه بزی

رشته تخصصی :  داروسازی بالینی

رتبه : استادیار

سمت : عضو هیات علمی

 پست الکترونیکی :  aliebazi19@gmail.com        Dr.bazi@zbmu.ac.ir           
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               رزومه  (pdf )

 شماره تماس :  2161   3223   054   داخلی 113 

فکس :  2162   3223  054

*****
دکتر مهسا شهریاری  

رشته تخصصی :  بیوتکنولوژی دارویی

رتبهاستادیار                             

سمت : عضو هیات علمی                                                                                                                                                                                                                            رزومه  (pdf )

 پست الکترونیکی :    mahsa.shahriary@gmail.com 

شماره تماس :  2161   3223   054   داخلی 113 

فکس :  2162   3223  054

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۴۰۰