اولویت های پژوهشی

تعداد بازدید:۲۲۹

{عناوین  اولویت های پژوهشی مصوب شورای پژوهشی  دانشکده داروسازی زابل}

رتبه اولویت

اولویت های پژوهشی ملی

1

پیشگیری ، تشخیص ومراقبت از مسمومیت ها وسوء مصرف داروها

2

سنتز وآنالیز ترکیبات دارویی مختلف

3

راه کارهای بهینه سازی تجویز و معرفی منطقی داروها با تاکید بر آنتی بیوتیک ها

رتبه اولویت

اولویت های پژوهشی منطقه ای

1

بررسی وشناسایی اثرات و ترکیبات گیاهان دارویی

2

اعتیادشناسی،مکانیسم وراهکارهای درمانی آن

3

پیشگیری ودرمان بیماریهای تنفسی و سل

4

فرمولاسیونهای جدید دارویی وارزیابی کارایی آن

5

دیابت، شیوع ، پیشگیری ودرمان های آن

6

بررسی منطقه ای شیوع هاری ونحوه پیشگیری آن

7

بررسی اثر ضدسرطان ترکیبات مختلف

8

تنش های رفتاری بر حیوانات آزمایشگاهی

9

تجویزو معرفی  منطقی داروها

10

بررسی ریزگردها، متابولیسم های سمیت وروش های پیشگیری از آن

آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۳۹۹