بیوتکنولوژی

تعداد بازدید:۱۰۲۲

 مدیر گروه : دکتر مهسا شهریاری مقدم 

 کارشناسلاله رفیقدوست 

 فعالیتهای تحقیقاتی آزمایشگاه

انجام تست های مربوط به دستگاه PCR ، الکتروفورز و ژل داکت

* بررسی بیان یا عدم بیان ژن ها

* انجام تست های مربوط به دستگاه  Real Time PCR : بررسی کمی و آنالیز بیان ژن ها قبل و بعد از Treatment

* استخراج DNA ، استخراج RNA

* تعیین گونه و تعیین ژنوتیپ باکتریها توسط دستگاه PCR

 دستگاهای موجود در آزمایشگاه :

Balance Lab

Real Time PCR

Electrophoresis - Power supply

gel documentation

Laminar hood

Incubator and Avon

thermal cycler (PCR)

stirrer & heater

Microcentrifugation

Nano Spectrophotometer

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۹