شیمی

تعداد بازدید:۲۷۵۵

 مدیر گروه  : دکتر مصطفی حیدری مجد                                                                

 کارشناس : زهرا بامری        

 خدمات قابل اراِئه در آزمایشگاه شیمی:

* در این آزمایشگاه عمدتا" آموزش دوره عملی دروس شیمی عمومی - الی و تجزیه انجام می شود.

 دستگاه های موجود در آزمایشگاه شیمی :

آب مقطر گیری

ترازو دیجیتالی

هیتر استیرر

             

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹