معرفی معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۳۶۸

این بخش کلیدی‌ترین و مهم‌ترین بخش دانشکده می‌باشد و سنگین‌ترین و وسیع‌ترین وظایف مرتبط با دانشجویان را دارا می‌باشد. در واقع تمامی امور آموزشی و دانشجویی دانشکده با مسئولیت معاونت آموزشی صورت می‌گیرد:

 برنامه‌ریزی‌های آموزشی برای ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش در دانشکده.

 ارائه خدمات هر چه بهتر آموزشی به دانشجویان.

 بررسی گزارش‌های مدیران گروه‌های آموزشی و نظارت بر کار آنها.

 کلیه امور آموزشی- پژوهشی مرتبط با دستیاران دوره‌های تخصصی و Ph.D دانشکده

   این معاونت دارای تعامل با بخش‌های مختلف داخل و خارج از دانشکده می‌باشد.

 ارتباطات خارج دانشکده‌ای

 بیشترین مکاتبات معاونت آموزشی دانشکده، با معاونت آموزشی دانشگاه و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می‌باشد.

 یکی از قسمت‌های مهم معاونت آموزشی دانشگاه، اداره کل آموزش  است که معاونت آموزشی دانشکده با این قسمت نیز دارای ارتباط مکاتبات فراوانی می‌باشد و امور مربوط به فارغ‌التحصیلی دانشجویان و برنامه‌ریزی‌های متعدد آموزشی که در طول سال صورت می‌گیرد، با هماهنگی این اداره است.

معاونت آموزشی دانشکده در رابطه با استخدام، ارتقا و ترفیع سالانه‌ اعضای هیات علمی با معاونت آموزشی دانشگاه هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهد.

 مرکز EDC(Education Development Center)دانشگاه که وظیفه ارتقای سطح کیفی آموزش در دانشگاه را عهده دار است، از دیگر بخش‌هایی است که در دانشگاه با معاونت آموزشی دانشکده ارتباط نزدیک دارد.

معاونت آموزشی دانشکده در وزارت بهداشت، عمدتاً با دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی هماهنگ است. کلیه مکاتبات با این دبیرخانه، و سایر بخش‌های وزارتی اعم از ارتباط با مقام محترم وزارت، معاونت آموزشی یا معاونت دانشجویی وزارتخانه، از طریق دانشگاه انجام می‌شود و دانشکده در این موارد مستقیماً عمل نمی‌کند

در موارد خاص، معاونت آموزشی با مراکزی مانند معاونت آموزشی دانشکده‌های داروسازی کشور و یا معاونت غذا و داروی دانشگاه‌ها (جهت صدور گواهی‌ها و معرفی‌نامه‌ها برای دانشجویان) و کتابخانه‌های مراکز آموزش عالی مستقر در تهران، نظیر پژوهشگاه پلیمر، کتابخانه دانشکده داروسازی دانشگاه تهران یا دانشگاه شهید بهشتی نیز ارتباط دارد.

  اختیارات و مسئولیت ها :

 اداره کلیه امور آموزشی

 مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با هماهنگی مسئولیت مربوطه

 نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی دانشکده

  تدوین پیشنهاد اصول اجرایی وظایف واحدهای وابسته

 تنظیم بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته

 برنامه ریزی آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط

    نظارت برحسن اجرایی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی دانشکده و ارزیابی آن و ارائه لازم به رئیس دانشکده

    نظارت بر عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی و مدیران گروه و انعکاس آن به رئیس دانشکده

    نظارت براجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی

 همکاری در ارائه خدمات علمی و فرهنگی و اجتماعی و برگزاری کنفرانسها و سیمینارهای علمی دانشکده

 برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیئت علمی از فرصتهای مطالعاتی

   تنظیم دستور جلسات شورای دانشکده و نظارت برحسن اجرای آن

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۰