کنترل میکروبی

تعداد بازدید:۲۴۹۷

 مدیرگروه : دکتر خدیجه حمیدیان 

 کارشناس : صفیه یوسفی

 خدمات قابل اراِئه در آزمایشگاه کنترل میکروبی:

* آزمایشات بررسی آلودگی میکروبی مواد دارویی در دو بخش شمارشی و شناسایی میکرو ارگانیسم ها

*بررسی کارایی مواد محافظ ضد میکروبی

* اندازه گیری پتانسیل آنتی بیوتیک ها با روش میکروبی

*بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره ها و نمونه های مختلف دارویی

  قابلیتهای علمی وآموزشی آزمایشگاه کنترل میکروبی دارویی:

کشت میکروبهای لیوفیلیزه ( فعال سازی مجدد میکروبها(

بررسی قدرت اثر مواد محافظ ضد میکروبی

آزمایشهای محدودیت میکروبی ( کمی و کیفی (

تستهای استریلیتی

اندازه گیری پتانسی آنتی بیوتیک به دو روش لوله ( کدورت سنجی) وپلیت ( سیلندر-پلیت (

محاسبه MIC

بررسی اثر سینرژیستی دو ماده محافظ

 دستگاهای موجود:

میکروسکوپ نوری

کلونی کانتر

انکوباتور

لامینار فلو

یخچال درجه 4

اتوکلاو

آون

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹