واحد حیوانات آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۲۹۴

استفاده از حیوانات برای پژوهش جهت پیشرفت های پزشکی ضروری می باشد و مطالعات درون تنی بر پایه مدل های حیوانی بخش مهمی از برنامه تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشکده است.

 محققان اصلی مسئولیت دارند تا از موارد زیر اطمینان یابند:

 طراحی مطالعات حیوانی بر پایه اصول اخلاقی و آسایش حیوان بوده و پس از تأیید اخلاقی در کمیته اخلاق دانشگاه، با رعایت قوانین اخلاقی مناسب انجام می شود.

 محقق و همکارانش کاملاً با قوانین حاکم بر تحقیقات آگاه هستند.

 آنها متعهد به جایگزینی، رفاه و کاهش استفاده از حیوانات در فرایندهای علمی هستند

الزامات بررسی اخلاقی:

الزامات اخلاقی برای هر گروه از مطالعات حیوانی، لازم الاجراست. جزئیات کامل برای این الزامات در دستورالعمل زیر آمده است:

مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۹