شورای آموزشی

تعداد بازدید:۴۷۸

 اعضاء شورا :

ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر عبدالحسین میری

استاد فارماکوگنوزی

ریاست دانشکده

2

دکتر محمود هاشمزایی

دانشیار فارماکولوژی و سم شناسی

معاون آموزشی دانشکده

3

دکتر  مصطفی حیدری مجد

دانشیار شیمی دارویی

معاون پژوهشی دانشکده

4

دکتر ماندانا مرادی دیرین

دانشیار داروسازی بالینی

عضو هیات علمی دانشکده

5

دکتر جعفر شهرکی

استادیار فارماکولوژی و سم شناسی

عضو هیات علمی دانشکده

6

دکتر سارا دانشمند

استادیار فارماسیوتیکس

عضو هیات علمی دانشکده

7

آقای محسن شهرکی

کارشناس ارشد مدیریت

کارشناس مسئول آموزش

 تدوین و تصویب سیاست‌های آموزشی دانشکده

 برنامهریزی جهت ایجاد زمینههای اجرایی مصوبات ابلاغ شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه

 بررسی و تصویب برنامهها و طرح‌ های آموزشی دانشکده و ارجاع آن به شورای آموزشی دانشگاه جهت تصویب نهایی

 بررسی و تصویب طرح های ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی دانشکده و ارجاع آن به شورای آموزشی دانشگاه

 هماهنگی میان گروه‌های آموزشی در ارائه دروس و یا دوره های آموزشی مشترک

 بررسی و اظهار نظر در مورد مسائل ارجاع داده شده به شورا توسط رئیس دانشکده

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۳۹۹